712596 - 18:10:00

Επαναλήψεις


19
2
21
2
59
2
80
2
6
1

Καθυστερήσεις


71
14
2
11
76
11
5
9
12
9

Περισσότερες εμφανίσεις


32
39
8
38
15
35
80
35
7
34

Λιγότερες εμφανίσεις


73
16
27
18
33
19
36
19
72
19

Λήγοντες (3 τελ. κληρώσεις)


9
10
0
9
4
7
7
7
8
7

Δεκάδες (3 τελ. κληρώσεις)


10
11
40
9
20
8
30
8
70
8

Περισσότερες εμφανίσεις BONUS


53
6
42
4
50
4
60
4
66
4

Καθυστερήσεις BONUS


56
108
71
104
8
100
28
98
22
94

Επαναλήψεις δυάδων


19-21
2
19-59
2
19-80
2
21-59
2

Ρέντα αριθμών (7 τελ. κληρώσεις)


8
4
38
4
52
4
79
4
17
3

Ρέντα δυάδων (7 τελ. κληρώσεις)


38-52
4
8-24
3
8-38
3
8-45
3

Ρέντα τριάδων (7 τελ. κληρώσεις)


8-38-52
3
8-38-57
3
8-45-51
3