717769 - 14:15:00

Επαναλήψεις


15
3
9
2
47
2
68
2
2
1

Καθυστερήσεις


73
18
50
11
52
11
62
11
6
10

Περισσότερες εμφανίσεις


15
23
11
21
29
21
44
21
68
21

Λιγότερες εμφανίσεις


57
10
73
10
80
10
12
11
28
11

Λήγοντες (3 τελ. κληρώσεις)


2
7
7
7
9
7
0
6
3
6

Δεκάδες (3 τελ. κληρώσεις)


10
10
0
9
70
9
40
8
60
8

Περισσότερες εμφανίσεις BONUS


38
4
44
3
51
3
59
3
11
2

Καθυστερήσεις BONUS


22
62
58
61
61
60
27
59
80
58

Επαναλήψεις δυάδων


9-15
2
9-47
2
9-68
2
15-47
2

Ρέντα αριθμών (7 τελ. κληρώσεις)


16
5
74
5
13
4
47
4
5
3

Ρέντα δυάδων (7 τελ. κληρώσεις)


13-16
4
5-47
3
5-72
3
13-26
3

Ρέντα τριάδων (7 τελ. κληρώσεις)


5-47-72
3
13-16-26
3
13-16-74
3